Gotlands Golfförbund

Gotska Gk - Gumbalde Gk - Ljugarns Gk - När Gk - Slite Gk - Visby Gk

 

 

     

 

    

1. Gemensamma tävlingsbestämmelser

 

Grunden för dessa bestämmelser är hämtade från Spel- och tävlingshandboken 2016-2019, som är utgiven av Svenska Golfförbundet.

 

 1. Anmälan till tävling

Varje spelare är personligen ansvarig för sin anmälan till en tävling. Anmälan sker på det sätt som anges i villkoren för tävlingen.

Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande.

 

 1. Uteblivande från tävling efter avanmälan med giltigt förfall

Om en spelare efter anmälningstidens utgång men före angiven starttid avanmäler sig och anmäler giltigt skäl stryks spelaren från tävlingen.

 

 1. Uteblivande från tävling utan avanmälan och utan giltigt förfall

Om en spelare uteblir från en tävling utan att avanmäla sig och utan giltigt skäl skall deltagaravgift erläggas för tävlingen.

Arrangerande klubb äger rätt att fakturera anmälningsavgiften och eventuell greenfee.

Spelarens hemmaklubb meddelas.

 

 1. Deltagaravgift och greenfeeavgift vid öppna tävlingar

Deltagaravgift och greenfeeavgift för deltagande i öppna tävlingar bestäms av respektive klubb och framgår av villkor för och inbjudan till tävling.

 

 1. Representationsbestämmelser vid partävlingar

$1         Äkta make/sambo

Äkta makar: Två personer, som ingått äktenskap. Personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Paret behöver inte ha samma folkbokföringsadress.

Sambos: Samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambos är benämningen på de personer, som är sammanboende. Paret skall dessutom ha samma folkbokföringsadress.

$1         Generationstävlingar

Släktskapet skall vara biologiskt eller barnet adopterat. I tvågenerationstävlingar kan ett led vara överhoppat så att t.ex. farfar spelar med barnbarn.

 

 1. Närvaro vid tävling och prisutdelning

En tävling omfattar tiden från anmälan vid tävlingens början tävlingsdagen till och med prisutdelningen efter genomförd tävling. Vid stora startfält kan prisutdelning genomföras efter det att varje klass är färdigspelad.

I villkoren för tävling skall anges om spelaren måste närvara personligen eller har rätt att utse ombud att ta emot pris. I annat fall återgår priset till TK på klubben.

Spelare som avviker från tävlingsbanan utan att anmäla detta till tävlingsledningen eller utan orsak uteblir från prisutdelningen får inget pris även om detta skulle vara befogat enligt resultatlistan.

 

 1. Övrigt

Mobiltelefon får användas vid nödsituationer och kontakt med tävlingsledningen. Avståndsmätare, som enbart mäter avstånd får användas och skall anges i lokala regler på varje klubb.

 

8. Startlista

Startlista skall finnas på golf.se eller klubbens hemsida senast klockan 1200 dag före tävlingsdag.

 

9.EGA Exakt Handicap och EGA Exakt Tävlingshandicap

Krävs EGA Exakt Tävlingshandicap skall detta framgå av respektive tävlings bestämmelser. Vid scratchtävlingar krävs ej EGA Exakt Tävlingshandicap.

 

 

2. Bestämmelser för seriespelet.

        

 1. Namn

Gotlands Golfförbunds seriespel omfattar:

$1-       Mixed-lag (4 par oavsett kön)

$1-       Veterandamlag

$1-       Veteranherrlag

 

 1. Deltagare

 

2.1 Representation

I det gotländska seriespelet får en spelare endast representera en klubb per kalenderår. Klubben behöver inte vara spelarens hemmaklubb.

För att få delta i seriespelet och tävlingar som finns redovisade i dessa bestämmelser krävs att deltagarna har EGA Exakt Tävlingshandicap.

 

2.2 Sammansättning

Varje Mixed-lag består av fyra par, högsta tillåtna exakta handicap (Hth) är 36,0.

Inget par kan få fler än 15 handicapslag på 18 hål oavsett mellanskillnad.
Paren får kombineras som man vill oavsett handicap.

 

Veteranlagen, herr- och dam-, består av vardera fyra spelare,

högsta tillåtna handicap är 36,0.

Åldersgräns från 60 år (Det år spelaren fyller 60 år)

Inget par kan få fler än 15 handicapslag på 18 hål oavsett mellanskillnad.

 

En spelare får delta i flera än ett lag i seriespelet om tävlingsomgångarna inte kolliderar tidsmässigt.

 

2.3 Anmälan

Respektive klubb anmäler till Gotlands Golfförbund vid höstplaneringsmötet vilka lag klubben avser att delta med i seriespelet.

 

 1. Spelet

3.1 Spelform

Greensome match med 0,6 av spelhandicap för spelaren med "lägsta" resp. 0,4 av spelhandicap för spelaren med "högsta" spelhandicap.

Samtliga matcher spelas över 18 hål. Match kan sluta oavgjord.

 

3.2 Lottning

Lottning av spelordning sker genom Gotlands Golfförbund och framgår av kapitel 10,Tävlingskalender 2016. Protokoll enligt kapitel 9.

Tidsschema enligt särskild tidtabell i tävlingskalendern.

 

 

3.3 Tävlingsdagar

Mixed-lagen spelar torsdagar klockan 17.00 eller annan tid enligt  överenskommelse mellan lagen. Under augusti start kl 16.00.

Veteranlagen spelar måndagar med start klockan 09.30.

Hemmalaget bokar erforderliga starttider.

3.4 Spelordning

Tävlingsledaren bestämmer spelordning mellan lagen.

När ett hål är färdigspelat skall spelarna vara överens om resultatet på hålet och ställningen i matchen.

 

3.5 Ändring av speldag eller WO

Om ett lag inte kan ställa upp till tävling vid planerad speldag har lagen rätt att komma överens om senare speldag, WO skall undvikas.

Spel på annan speldag skall dock vara genomförd innan sista speldagen för vår- respektive höstomgång spelas.

Ändrad speldag anmäls till tävlingssekretariatet.

 

3.6 Sen ankomst

Om ett lag kommer mer än femton minuter för sent till start och inte har anmält orsaken till förseningen, har laget lämnat WO.

 

3.7 Reserver

Reserver får inte sättas in under pågående spel.

 

3.8 Lokala regler och lokala bestämmelser

Lokala regler och Lokala bestämmelser skall finnas tillgängliga för spelarna och det är spelarnas skyldighet att läsa lokala regler och lokala bestämmelser före start.

 

$13.9                Utslagsplatser

Damer spelar från RÖD tee/motsvarande.

Herrar spelar från GUL tee/ motsvarande.

I veteranserien kan herrar från det år de fyller 70 år spela från RÖD tee/motsvarande.(Visby GK xxxx, Slite GK yyyy)

Spelare som väljer RÖD tee/motsvarande skall spela från samma tee under hela serien.

 

 

$13.10             Lagledare

Respektive klubb utser minst en lagledare för varje lag och dessa anmäls till Gotlands Golfförbund innan serien startar.

 

 

$13.11             Greenfee och vagnar

Vid seriespel och seriespelsavslutning är deltagarna befriade från greenfee och hemmaklubben ställer bagvagnar till spelarnas förfogande utan kostnad.

 

$13.12             Övningsspel

Före matchspel är övningsspel tillåtet på banan.

 

$13.13             Persontransporthjälpmedel

Med läkarintyg som grund får spelare använda persontransportmedel vid seriespel och övriga tävlingar inom distriktet. Avgift utgår enligt för klubben gällande pris. Bestämmelser framgår av Spel- och Tävlingshandboken

p 1.7.2 och 1.7.3.

 

$13.14             Avbrott i spelet

Avbrott i spelet regleras i Regler för golfspel 6-8.

Om match inte kan spelas klart samma dag skall klubbarna komma överens om ny dag för spel. Matchen annulleras och startar på nytt nästa tävlingsdag. Nya spelare får sättas in. Flyttning skall anmälas till Tävlingssekretariatet.

 

$13.15             Särskiljning vid lika resultat

Om två eller flera lag har samma antal poäng efter seriens slut sker särskiljning för seger genom att lagen spelar samma sorts spel som vid seriespelet över arton hål på neutral golfbana. Om segrare efter detta inte har korats tillämpas ”sudden death” med ett par från vardera laget. Det lag som då först har vunnit flest matcher är segrare. För övriga placeringar gäller att lag med lika resultat delar placering.

 

$13.16             Ovisshet om tillvägagångssätt, tvister och protester.

Detta framgår av Regler för golfspel 2-5.

Om ovisshet eller tvist uppstår under spel av ett hål får spelare inlägga protest till Tävlingsledningen.

Om ingen behörig representant för Tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid skall spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål.

Tävlingsledningen får bara behandla en protest om spelaren upplyst motspelaren om…

 

 1. han/hon lägger in protest
 2. fakta kring situationen (kartlägg hur situationen har uppstått innan ni kommer till nästa tee).
 3. han/hon vill att Tävlingsledningen skall avgöra frågan.

 

Detta måste göras innan någon av spelarna i matchen slår ut från nästa tee, eller om det är sista hålet i matchen, innan alla spelarna har lämnat green.

 

Situationen måste redas ut innan protokollet med slutresultatet skrivs under (Godkänns).

Om oenighet fortfarande råder skall protokollet inte skrivas under.

Fakta kring situationen enligt punkt b. lämnas till distriktets ansvarige för avgörande.

 

 

 1. Förberedelser för tävling

 

4.1 Matchprotokoll

Före spel fyller lagledarna i Matchprotokollet för respektive match.     

         

 

 1. Poängberäkning
I varje delmatch spelas om 2 poäng

$1-     vunnen match ger 2 poäng till laget

$1-       oavgjord match ger 1 poäng till vartdera laget

$1-       förlorad match ger 0 poäng till laget.

 

6. Resultatrapportering och serietabell

Resultat av respektive tävlingsomgång ( Endast resultatet skall redovisas ) lämnas senast två dagar efter genomförd tävlingsomgång till Tävlingssekretariatet.

Serietabell efter varje genomförd tävlingsomgång redovisas på distriktets hemsida.

Slutsegrare är det lag som har bästa slutresultatet i summa poängkolumnen när serien är slutspelad.

Om två eller flera lag har samma resultat sker särskiljning enligt p 3.15.

 

7. Tävlingsledning

 

7.1 Tävlingskommitté

Gotlands Golfförbunds Tävlingskommitté utser tävlingssekretariat för respektive serie.

 

7.2 Tävlingsledning på klubb

Klubb som har hemmamatch utser ansvarig tävlingsledare som skall fylla i matchprotokoll och boka starttider.

 

7.3 Protester

För protester gäller Regel 34 Tvister och beslut i Regler för golfspel.

 

8.1 Deltagaravgift

Gotlands Golfförbund bestämmer årligen deltagaravgiften och fakturerar klubbarna. Deltagaravgiften skall vara betald innan serierna startar.

 

8.2 Servering

Hemmaklubben bjuder gästande lag på förtäring efter avslutad match, allt för att åstadkomma en trivsam samvaro i samband med tävlingen. Övriga förfriskningar i anslutning till matcherna betalas av den enskilde.

 

    8.3 Avslutning

När serierna är slutspelade inbjuds samtliga spelare som har deltagit i seriespelet till gemensam avslutning med golfspel, mat, prisutdelning och kamratlig samvaro på klubbarna enligt följande turordning.

 

 

2017 Slite GK           2017 När GK

2018 Gotska GK               2018 Gumbalde GK

2019 Ljugarns GK             2019 Slite GK

2020 Gumbalde GK  2020 Gotska GK

 

 

8.4 Priser

Till segrande lag i respektive serie utdelas Gotlands Golfförbunds Vandringspris i samband med serieavslutningen.

 

8.5 Vandringspriser

OBS att vandringspriserna skall, för gravering och utdelning till innevarande års segrare, vara inlämnade till ordföranden eller sekreteraren före augusti månads utgång!

 

 

 

 

3. Bestämmelser för Öppna damdagar

 

$11.   Allmänt

Tävlingen är öppen för alla damer.

 

$12.   Spelform

Spelformen är 18 hål individuell slaggolf vid varje tillfälle

 

$13.   Klassindelning   

Vid varje tävling tillämpas följande klassindelning

Klass A           exakt handicap   - 20,0

Klass B exakt handicap 20,1 – 27,0

Klass C exakt handicap 27,1 – 36,0

Klass D           36-54 spelar från röd tee.

 

Minst fyra spelare skall starta i varje klass, annars slås klassen samman med närmast högre klass.

 

$14.   Resultatberäkning och särskiljning vid lika resultat

Varje spelares resultat antecknas i Tävlingssekretariatet efter varje tävling.

Den spelare (medlem i gotländsk golfklubb), som har samlat lägst antal slag baserat på fyra deltävlingar under säsongen är segrare och tilldelas Vandringspriset. För att delta resultaträkningen krävs att deltagaren har EGA exakt tävlingshandicap.

 

Om två eller flera spelare har samma resultat sker särskiljning genom:

$11)   Spelhandicapmetoden (Dagsaktuell hcp).

$12)   Matematiska metoden

$13)   lottning

 

$15.   Pris

Gotlands Golfförbunds vandringspris till tävlingen delas ut vid den årliga säsongavslutningen.

Gotlands Golfförbund bekostar gravyr av priset.

 

$16.   Tävlingsresultat

Tävlingsresultat från respektive klubbs Öppna damdag sänds senast två dagar efter tävlingen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   

Resultatet finns sedan att läsa på www.golfgotland.se.

Uppdaterat sammanlagt tävlingsresultat skall finnas vid starten till nästa tävling.

 

 

 

 

 

 

 

4. Bestämmelser för Gotland Order of Merit

Bakgrund

På Gotland genomförs årligen en tävlingsserie “Order of Merit”, nedan kallad ”OoM”, där årets bästa golfspelare, i olika kategorier, utses. GGF:s tävlingskommitté vill kraftigt öka intresset för ”OoM” hos spelare, allmänhet och massmedia. Förhoppningen är att ett ökat intresse för att tävlingen skall resultera i en högre nivå hos Gotlands golfelit och locka fler ungdomar att satsa på golf som idrott på elitnivå. 

 

Spelschema

Tävlingsprogrammet för säsongen 2017 ser ut som följer:

 

Deltävling                        Arrangerande klubb   Speldatum Antal hål

$11.   Kronholmen Open         Visby GK                    23/4           36

$12.   Gumbalde Open            Gumbalde GK             25/5            36

$13.   DM Herr/Dam                Gotska GK                  16/9            36

$14.   Slite Open                     Slite GK                      18/6            36

$15.   Jack Wenman Open      Gotska GK                  20/8            36

$16.   När Open                      När GK                       27/8            36

 

Deltagare

Under ett kalenderår är det endast möjligt att representera en hemmaklubb i öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exv SGF:s nationella seriesystem. Spelare som är medlem i fler än en klubb har ansvaret att själv, inför varje kalenderår, välja vilken hemmaklubb spelaren vill tillhöra.

Rätt att deltaga i Gotland Order of Merit har samtliga herrar/damer/juniorer, som är aktiva medlemmar i en gotländsk golfklubb, ansluten till Svenska Golfförbundet.

Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare. Även spelare under reamatörisering har rätt att deltaga, men dessa måste följa amatörbestämmelserna och får inte ta emot penningpriser.

 

Klassindelning   Herr- Dam- och juniorklass.

 

Anmälan                  Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till respektive deltävling. Anmälan sker på det sätt som anges respektive klubbs tävlingsbestämmelser.

Startavgift               Enligt respektive klubb.

Greenfeeavgift        Enligt respektive klubb.

 

 1. Singel slagtävling, Juniorklassen slaggolf.

                 

 1. Grundregel 6-4 gäller. Det är alltså tillåtet att använda caddie även för juniorer.   

Tee                           Om vit respektive blå/motsvarande tee finns spelar herrar respektive damer från dessa. Annars används gul respektive röd/motsvarande tee. Juniorklassen använder gul resp röd tee

 

 1. Priser                       Arrangerande klubb bestämmer själv prisbord och prisceremoni. Vid sista deltävlingen sker även prisutdelning för Gotland Order of Merit.

                                

Poängfördelning      Poäng i Gotland Order of Merit delas ut efter varje deltävling och utförs av GGF.

Poängfördelning enligt följande: 1=15p, 2=12p, 3=10p, 4=8p, 5=6p, 6=5p, 7=4p, 8=3p, 9=2p, 10=1p.

 

Deltävlingar: Vid lika resultat för två eller flera spelare summeras poängen för aktuella placeringar och divideras med antalet spelare, decimaler ingår i slutresultatet.

 

Maximalt ½ antalet spelare får tillgodoräkna sig poäng från de fem bästa deltävlingarna.

 

Avgörande vid   Deltävlingar: Avgörande av lika segerresultat;

lika resultat       ”Sudden death”.

    

Slutställning (poäng):Vid lika sammanlagt segerresultat efter sista deltävlingen har den segrat som har flest 1:a, 2:a respektive 3:e placeringar.

 

 1. Fullständig resultatlista skickas med e-post till

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  .

 

Ersättning                Ingen ersättning utgår från GGF till arrangörsklubb. Kostnader för deltävling täcks av anmälningsavgifter samt eventuella sponsorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Distriktsmästerskap

 

 

Deltagare: Medlem med gotländsk golfklubb som hemmaklubb,

i övrigt enligt för:

 

Klasser:

DM Damer 36+18 hål, Blå/Röd tee (motsv)

DM Herrar 36+18 hål, Vit/Gul tee (motsv)

                       

Åldersklasser

Damer:

D21, D30, D40, D50, D60, D70

Röd tee (motsv), 18 hål i anslutning till Öppen Damdag.

 

Herrar:

H21, H30, H40:

Vit/Gul tee (motsv) 36 hål

H50, H60:

Vit/Gul tee (motsv) 27 hål

H70, H80:

Röd tee (motsv) 18 hål

 

Spelform: Slagtävling, scratch. EGA Exakt Tävlingshandicap krävs ej.

Vid lika lägsta resultat i respektive klass utses segrare genom särspel.

 

    Äkta makar/Sambos: Enligt gemensamma tävlings-bestämmelser, §5. första stycket.

    Spelform 2017: Greensome, Scratch över 18 hål.

    Vid lika lägsta resultat i respektive klass utses segrare genom särspel.

Anm: Definitioner i kap1 (Gemensamma tävlingsbestämmelser) punkt 5.

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs ej.

 

 

    2 generationer: Enligt gemensamma tävlingsbestämmelser, §5. andra stycket.

Spelform: Foursome, scratch över 18 hål. Vid lika lägsta resultat i respektive klass utses segrare genom särspel.

Anm: Definitioner i kap1 (Gemensamma tävlingsbestämmelser) punkt 5.

EGA Exakt Tävlingshandicap krävs ej.